02089

Title: 
Monk's Mound, Cahokia Mounds
Keywords: 
Photographs; Archaeology; Monk's Mound; Cahokia Mounds
Notes: 
No negative